Isikuandmete kaitse ja töötlemine

  1. Definitsioonid

1.1 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Liikluskaamera teenuseid ning kelle andmeid Liikluskaamera töötleb kooskõlas käesolevate eeskirjadega.

1.2 Kliendiandmed on igasugune info, mis on Liikluskaamerale oma kliendi kohta teada.

1.3 Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendi andmetega tehtav toiming, sealhulgas kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine.

1.4 Kliendiandmete töötlemise eesmärgid:
– täita kliendiga sõlmitud lepinguid/tellimusi, korraldada tarbijamänge/kampaaniaid;
– paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile Liikluskaamera tooteid ja teenuseid;
– pakkuda hoolikalt valitud koostööpartnerite kaupu ja teenuseid;
– kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi

  1. Kliendiandmete töötlemine

2.1 Kui klient on teatanud Liikluskaamerale oma kontaktandmed (nt postiaadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri vmt.), on ta sellega andnud nõusoleku info saamiseks Liikluskaamera toodete ja teenuste kohta.

2.2 Eelmises punktis nimetatud nõusolek hõlmab ka nõusolekut Liikluskaamera koostööpartnerist kolmanda isiku info (sh reklaami) saamiseks. Liikluskaameral on õigus kliendile edastada vaid hoolikalt välja valitud koostööpartnerist kolmanda isiku pakkumisi, kui need on seotud või osa Liikluskaamera pakkumisest.

2.3 Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui klient ei ole andnud oma kliendiandmete edastamiseks otsest ja selgesõnalist nõusolekut.

2.4 Kliendil on igal ajal õigus teatada Liikluskaamerale oma soovist enam mitte saada Liikluskaamera pakkumisi.

2.5 Käesolevates eeskirjades ei loeta Liikluskaamera pakkumisteks teateid, mis on seotud toote või teenuse osutamise, haldamise või lepingu täitmisega (nt meeldetuletus arve tasumiseks).

2.6 Samas on Liikluskaameral õigus teha kommertspakkumisi oma toodetele inimeste seast, kelle andmed on saadud seaduslikul teel (avalikud andmebaasid, telefoniraamatud jne.) ning seda nii telefoni kui ka e-posti vahendusel/kirja teel. E-posti/kirja teel tehtud kommertspakkumiste tegemisel peab kliendil olema alati võimalik loobuda edasistest postitustest (märgista pakkumisel/kupongil kast kui ei soovi edaspidiseid pakkumisi).

2.7 Liikluskaameral on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vmt.) teel antud kliendi teateid ja korraldusi, samuti muid toimingud, mis klient on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

  1. Kliendiandmete hoidmine ja nende turvalisuse tagamine

3.1 Kliendiandmeid kaitseb Liikluskaamera konfidentsiaalsus- ja turvalisusereeglitega, olles kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed kliendiandmete kaitseks:
– kliendiandmete töötlemisel piirdutakse vähimaga, mis on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks;
– kliendiandmeid töödeldakse seni, kuni see on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;
– kliendiandmetele ligipääs võimaldatakse ainult vastavalt instrueeritud Liikluskaamera töötajatele, kellel on õigus kliendiandmeid töödelda vaid sellises ulatuses, mis on vajalikud kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
– kõigilt koostööpartneritelt, kellega kliendiandmete töötlemisel koostööd tehakse nõuab Liikluskaamera, et peetaks kinni samasugustest kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

3.2 Ligipääs isikuandmete töötlemise ruumidele on reguleeritud töösisekorra eeskirjade ja tööandja poolt väljaantavate käskkirjadega..

3.3 Isikuandmete töötlemise ruumide koristajatel võimaldatakse juurdepääs ruumidesse töövälisel ajal, kuid neil puudub võimalus delikaatsetele isikuandmetele ligi pääseda.

3.4 Kliendiandmeid hoitakse põhiliselt lokaalses arvutis: failid arvuti/serveri kõvakettal – digitaalkujul andmekandjatel. Süsteemi sisenemiseks ehk kasutaja autentimiseks kasutatakse turvamehhanisme, milleks on kasutajanimi ja parool. Parool on vähemalt 8 märki pikk ning sisaldab vähemalt ühte suurtähte ja kahte numbrit. Töövälisel ajal on arvuti väljalülitatud. Vastavalt vajadusele võidakse isikuandmeid hoida ka lukustatavates kappides paberil.

3.5 Kõik isikud, kes pääsevad või võivad pääseda ligi isikuandmetele, on teadlikud  isikuandmete kaitseks rakendatud turvameetmete sellest osast, mis neid puudutab.

3.6 Liikluskaamera kasutab kliendiandmetega töötlemisel viirus- ja nuhkvaratõrje programme ning teeb regulaarselt varukoopiaid.

  1. Kliendi ja Liikluskaamera õigused

4.1 Kliendil on õigus tutvuda tema kohta Liikluskaamera valduses olevate kliendiandmetega ja saada täiendavat teavet oma kliendiandmete töötlemise kohta.

4.2 Kliendil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma kliendiandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta käivate kliendiandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või kliendiandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või mõnest teisest õigusaktist.

4.3 Kui klient leiab, et Liikluskaamera on kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Liikluskaamera poole.

4.4 Küsimusi ja pretensioone Liikluskaamerale seoses kliendiandmete töötlemisega saab esitada e-posti aadressil privacy(at)liikluskaamera.ee või kontaktvormi kaudu kodulehel.

4.5 Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

4.6 Liikluskaameral on õigus muuta ühepoolselt käesolevaid eeskirju.